ZNALCI.CZ: Prof. Smejkal


Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. LL.M. je vysokoškolským profesorem v oboru ekonomika a management, soudním znalcem v mnoha oborech a odborníkem na ekonomiku, právo a management, zejména v oblasti informačních systémů, včetně jejich bezpečnostních a právních aspektů. Věnuje se rovněž legislativním pracím.

V letech 1979 až 1992 pracoval na ústředních orgánech státní správy a moci. Profesně se nejprve zabýval řízením výpočetních středisek, následně výzkumem a vývojem v oblasti umělé inteligence, poté právní informatikou a organizací a řízením v justici. Po získání právnického vzdělání se stále více věnoval otázkám právních aspektů informatiky, zejména ve vztahu k trestné činnosti v podobě počítačové kriminality, přičemž v této oblasti začal rovněž působit pedagogicky a podílel se na výzkumné činnosti. Je rovněž odborníkem v oblasti bezpečnosti organizací, zejména v oblasti bezpečnosti informačních systémů, a podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi a v oblasti ekonomiky a financí.

V roce 1997 se habilitoval na MU v Brně jako docent mezioborovou habilitační prací propojující obory práva a informatiky „Současný stav počítačové kriminality a její další perspektivy“. Nyní přednáší problematiku právních a bezpečnostních aspektů informačních systémů a Internetu na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně a vede nebo oponuje diplomové, rigorózní a doktorandské práce i na jiných vysokých školách. Je školitelem doktorandského studia na obou uvedených vysokých školách, členem komisí pro obhajoby disertačních prací a členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT , členem vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně . V letech 2005 - 2006 byl rektorem Vysoké školy finanční a správní v Praze. V roce 2006 byl jmenován členem vědecké rady Vysokého učení technického v Brně .

V roce 2004 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru ekonomika a management. Jeho inaugurační spis i profesorská přednáška se věnovala problematice bezpečnosti IS/IT a právním aspektům elektronického podpisu.

Již přes dvacet let vykonává činnost soudního znalce, a to v závažných ekonomických, kriminalistických a autorskoprávních otázkách. V roce 1986 byl ministrem spravedlnosti ČSR jmenován soudním znalcem v oborech ekonomika a kybernetika, v roce 1995 byl jmenován ministrem spravedlnosti ČR soudním znalcem v dalších oborech, a to kriminalistika – ochrana dat a autorské právo.

Je autorem a spoluautorem řady knih („Počítačové právo“ – C.H.Beck : 1995, „ Internet a paragrafy “ – Praha, GRADA : 1999 a 2001, „Právo informačních a telekomunikačních systémů “ – 1. vydání, Praha, C.H.Beck : 2001, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, C.H.Beck  : 2004. Toto druhé vydání získalo Výroční cenu České asociace kompetitivních komunikací za rok 2004.

Kniha „Řízení rizik“ autorů Prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. LL.M. a Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA (Praha, GRADA : 2003), získala v roce 2004 CENU GRADA 2003 , jako nejlépe hodnocený titul, vydaný v uvedeném období v oblasti ekonomické literatury. Proto byla již dvakrát rozšířena a doplněna, takže v roce 2006 vyšlo její druhé a v roce 2009 vydání pod názvem “Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích". (3. vydání. Praha, GRADA : 2009, 360 str., ISBN 978-80-247-3051-6.)

V roce 2006 vyšla rovněž kniha autorů Mates, V., Smejkal, V.: E-government v českém právu. (1. vydání. Praha, LINDE :  2006, 240 str., ISBN: 80-7201-614-8), první knihy, zabývající se touto problematikou v ČR. /Kniha je vyprodána a připravuje se 2. vydání./

V roce 2009 vyšla kniha spoluautorů A. Čermákové-Vlčkové a V. Smejkala, která se jako jedna z mála u nás zabývá problematikou autorských práv ve sdělovacích prostředcích: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. (1. vydání, Praha, LINDE :  2009, 150 str., ISBN:978-80-7201-744-7.)

V témže roce vyšel první a doposud jediný opravdový a podrobný komentář k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákonu o datových schránkách), a to kniha prof. Smejkala Datové schránky v právním řádu ČR.

Pro všechny uživatele datových schránek publikace Jak na datovou schránku - praktický manuál pro každého, kterou napsal společně se svým dlouholetým spolupracovníkem, Michalem Altairem Valáškem, Microsoft Most Valuable Professional (ASP.NET), známým lektorem a autorem kritických textů o IT a e-governmentu. Praktická příručka je určena pro všechny, kteří se, dobrovolně či nedobrovolně, chystají k užívání datové schránky, ale také pro ty, co již nesměle s DS „zápasí“. První z autorů je jedním z tvůrců zákona o elektronických právních úkonech, druhý je všeobecně uznávaným IT odborníkem. Jejich spoluprací vzniklo unikátní dílo, které neopisuje zákon, ani důvodovou zprávu, ale podává přehledným a vysoce srozumitelným způsobem návody, jak zacházet s datovými schránkami a digitálními dokumenty.

Dnes zřejmě nejaktuálnějším dílem prof. Smejkala je nová kniha "E-government v České republice. Právní a technologické aspekty".
Toto 2. podstatně přepracované a rozšířené vydání je nejobsáhlejší knihou o všech aspektech e-governmentu v České republice ve vysoce aktuálním stavu ke dni 1. 11. 2012. 
  Jsou zde definovány základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů, se zvláštním důrazem na informační systémy veřejné správy. Popsána je problematika zcela nová - základní registry. Samostatně je zpracována problematika e-justice jako jednoho ze základních kamenů e-governmentu. Vzhledem k podílu autorů na příslušných předpisech jsou podrobně rozebrány právní předpisy o elektronickém podpisu a o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (o datových schránkách), jakož i technologické aspekty těchto nástrojů. 
Velkou pozornost věnují autoři otázkám elektronických dokumentů včetně možností jejich autentizace prostřednictvím elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka. Popsána je i novinka - dynamický biometrický podpis. Vzhledem k rostoucímu významu elektronické komunikace je podrobně diskutováno také dokazování v prostředí elektronických dokumentů. Závěrečná část knihy se zabývá bezpečností informačních systémů veřejné správy včetně jejich právní ochrany a návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. Součástí podrobného výkladu je i aktuální judikatura.

Prof Smejkal je rovněž autorem mnoha mezioborových článků z oblasti informatiky, práva a organizace a řízení.

Za zmínku stojí i kniha Lexikon společenského chování (spoluautorka H. Bachrachová), která vyšla v nakladatelství GRADA již ve 4. aktualizovaném a rozšířeném vydání a se svými cca 60 000 prodanými výtisky představuje jeden z bestsellerů na českém knižním trhu. V roce 2006 vydali stejní spoluautoři nejrozsáhlejší publikaci na toto téma od 2. světové války u nás - Velký lexikon společenského chování. (Více viz Společenské chování .)

Je členem představenstva Společnosti pro kriminalistiku, členem redakčních rad, spolupracovníkem a pravidelným přispěvatelem mnoha odborných periodik (Data Security Management, e-Biz, CHIP, INSIDE, Hospodářské noviny, Právní rozhledy, Právní rádce, Softwarové noviny - CLICK apod.). Vystupuje na odborných konferencích u nás i v zahraničí (Francie, Rakousko, Itálie, Slovensko, SRN, USA, Španělsko).

Otázkám spojeným s ekonomikou a řízením podniků i nevýrobních organizací se zaměřením na oceňování podniků a cenných papírů, jakož i na budování a využívání informačních systémů, včetně jejich výkonnosti, efektivnosti a bezpečnosti, se věnuje dlouhodobě od roku 1980 doposud, a to včetně praktických aplikací v řadě bank a podniků.

Nyní působí výlučně jako vysokoškolský učitel, nezávislý expert a soudní znalec, především v oboru ekonomiky a managementu, a to v oblasti oceňování podniků a cenných papírů, řízení rizik, práva a bezpečnosti informačních systémů, počítačové kriminality a dalších aspektů informačních systémů. Přednáší také právní problematiku (zejm. smlouvy, právo duševního vlastnictví, informatické právo a počítačovou kriminalitu), a to jak v magisterském studiu, tak ve studiu postgraduálním (LL.M., MBA). Je rovněž jedním z mála znalců v oblasti tvorby a distribuce autorských děl literárních.

Prof. Smejkal se dlouhodobě podílí na legislativních pracích v ČR, a to v oblasti informatiky, ale i základních právních norem (občanský zákoník, trestní zákoník, občanský soudní řád apod.). Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu,  zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákonu o datových schránkách)  a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace. Působí rovněž v právní sekci České společnosti pro systémovou integraci . Byl členem kolegia ministra informatiky  a členem poradního sboru předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů .

V letech 2000 - 2004 pracoval jako předseda subkomise pro právo informačních systémů Legislativní rady vlády České republiky a 9.6.2004 jej vláda jmenovala členem Legislativní rady vlády České republiky, jejímž členem je doposud.

E-podpisy Kompetence Společenské chování Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
ZNALCI.CZ