ZNALCI.CZ: Právní předpisy


ArchZ - zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
AutZ - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
DPHZ - zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ElKomZ - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ElPZ - zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ElÚkonZ - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 
ISVSZ - zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
LPS - Listina základních práv a svobod (viz Usnesení předsednict­va České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁ­KLAD­NÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České re­publiky č. 2/1993 Sb. ve znění zákona č. 162/1998 Sb.)
ObčZ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2014 občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.)
ObchZ - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2014 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích))
OchOsÚZ - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
OSŘ - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
PřestZ - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
SprPZ - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
SprŘ - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
SŘS - zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
TiskZ - zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
TrŘ - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
TrZ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Ústava ČR (Úst) - ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
UtInfZ - zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
ZPr - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
ŽZ - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ZVZ - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
E-podpisy Kompetence Společenské chování Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
ZNALCI.CZ