ZNALCI.CZ: Nové knihy


AKTUÁLNÍ KNIHY PROF. SMEJKALA A JEHO SPOLUAUTORŮ

1. Čtvrté vydání knihy "Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích"

4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: GRADA, 2013, 488 str., ISBN 978-80-247-4644-9, cena 590 Kč

V roce 2013 vyšlo 4. aktualizované a rozšířené vydání úspěšné knihy autorů prof. Ing. Karla Raise, CSc. MBA, bývalého rektora Vysokého učení technického v Brně a prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. LL.M., bývalého rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze.

První vydání této knihy, pojednávající komplexně o podnikatelských rizicích, které vyšlo v nakladatelství GRADA, bylo rychle rozebráno. Druhé a třetí vydání dále rozšiřující a prohlubující unikátní zaměření publikace, která se zabývá podnikatelskými riziky ze všech podstatných úhlů pohledu, bylo opět rychle vyprodáno.

Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu či o přežití. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení. Oproti předchozímu vydání je kniha aktualizována s ohledem na nový občanský zákoník a další právní předpisy, včetně návrhu zákona o kybernetickém nebezpečí. Zcela nově se zabývá problematikou řízení rizik v orgánech veřejné moci a věnuje se rizikům, která plynou z využívání evropských strukturálních fondů. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.

Lze ji zakoupit také přímo v nakladatelství GRADA. Podrobnosti o obsahu publikace včetně možnosti objednávky najdete ZDE

2. E-government v českém právu

V srpnu 2006 vyšla v nakladatelství LINDE kniha autorů Doc. JUDr. Pavla Matese, CSc., Prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. o e-governmentu neboli o elektronické veřejné správě v ČR

1. vydání, formát A5, 240 stran, ISBN: 80-7201-614-8, cena 398 Kč

Anotace: Výraz e-government se stal součástí newspeaku moderní společnosti natolik, že se k němu ani nehledá odpovídající překlad snad v žádném jazyce. Jde o různé úkoly, které směřují k elektronizaci výkonu činnosti veřejné správy nebo v širším pojetí spíše orgánů veřejné moci vůbec. Jeho hlavním smyslem a funkcí je poskytnout lidem, resp. jakýmkoli subjektům soukromého práva větší komfort při jednání se státem a jeho orgány tím, že zjednoduší a urychlí komunikaci občanů a podnikatelských subjektů s těmito orgány s cílem posílit demokratizaci veřejné správy a její funkci jakožto služby společnosti. Není to však jen jednosměrná výhoda pro adresáty, ale i pro úředníky, kteří tím získávají více času pro strany a méně se musí věnovat papírům. Platí to jak v případě, že dotyčný něco chce od úřadu (domáhá se práva, uplatňuje požadavek, chce informaci), tak v případě, že se stává z iniciativy příslušného orgánu účastníkem řízení. Důsledkem e-governmentu by mělo být pronikavé zefektivnění výkonu veřejné moci nejen z hlediska účastníků, ale i z hlediska státu jako takového. Lze říci, že e-government přispívá k vytváření toho, co je označováno jako „dobrá správa“ a je spojován s přechodem od vrchnostenského pojetí správy k veřejné správě jakožto službě občanům coby zákazníkům. Předkládaná publikace se zabývá aktuálním stavem e-governmentu v České republice, popisuje nástroje a možnosti pro jeho zavádění, zabývá se právními a bezpečnostními limity a má sloužit jako prakticky orientovaná publikace zájemcům o užívání či projektování informačních systémů veřejné správy u nás. Nezabývá se proto dalším popisem (internetově dostupných) dokumentů o různých iniciativách a programech, ani prognózami tzv. totálního e-governmentu. Naopak, problematiku transformace současného „hlavoručního“ či „omezeněpočítačového“ přístupu na funkční soustavu vzájemně komunikujících informačních systémů veřejné správy chápe jako nelehký a nikdy nekončící proces. Samostatné kapitoly jsou věnovány právní úpravě elektronického podpisu, elektronickému podání, jak ho upravují jednotlivé procesní normy, a portálu veřejné správy. Kniha vychází z právní úpravy k 1. 6. 2006, přičemž z důvodu aktuálnosti jsou reflektovány i znění zákonů, které mají nabýt účinnosti později (především jde o zákon o informačních systémech veřejné správy účinný od 1. 1. 2007). 

VYPRODÁNO2., zcela přepracované a podstatně doplněné vydání - viz níže!

3. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích

Spoluautoři Mgr. MgA. Adéla Čermáková - Vlčková a prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. se věnují tématu, které doposud nebylo v české literatuře podrobně popsáno.

1. vydání, formát A5, 152 stran, ISBN: 978-80-7201-744-7, cena 250 Kč

Anotace:

Kniha autorů, kteří mají značné zkušenosti v oblasti hromadných sdělovacích prostředků a moderních komunikačních médií, se zabývá autorskoprávními aspekty jednotlivých médií a žánrů. Dílo obsahuje definice a rozbor jednotlivých druhů hromadných sdělovacích prostředků, žánrů, v nich používaných, a autorských děl, jimi šířených, z pohledu českého právního řádu.
Těžištěm knihy je přehled relevantních právních úprav, zaměřených na tvorbu, užívání a ochranu autorských děl v tiskovinách, rozhlasu, televizi, filmu a v moderních komunikačních médiích, především Internetu, a to včetně detailního rozboru vybraných ustanovení autorského zákona a jejich případného kritického zhodnocení. Najdeme zde i popis ochrany autorských děl v hromadných sdělovacích prostředcích v občanskoprávní a trestněprávní oblasti, reflektující již nový trestní zákon. Součástí díla je rovněž relevantní judikatura a obsáhlý seznam zdrojů práva a literatury.
Kniha je určena pro právníky, novináře a publicisty, studenty vysokých škol především právního, manažerského, marketingového a žurnalistického zaměření, odborníky na public-relation, podnikatele, manažery a zaměstnance hromadných sdělovacích prostředků včetně internetových médií, kolektivní správce, soudce, státní zástupce a policisty, orgány veřejné moci a všechny zájemce o autorskoprávní problematiku.

Lze ji zakoupit také přímo v nakladatelství LINDE. Podrobnosti o obsahu publikace včetně možnosti objednávky najdete ZDE.

4. Datové schránky v právním řádu ČR

Zevrubný komentář k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických právních úkonech a autorizované konverzi dokumentů od spoluautora návrhu zákona. Vše o datových schránkách z pohledu práva!

1. vydání, formát B5, 176 stran, ISBN: 978-80-86284-78-1, cena 239 Kč

Obsah:

Podrobnosti o obsahu publikace včetně možnosti objednávky najdete ZDE.

5. JAK NA DATOVOU SCHRÁNKU - praktický manuál pro každého

Praktická příručka je určena pro všechny, kteří se, dobrovolně či nedobrovolně, chystají k užívání datové schránky, ale také pro ty, co již nesměle s DS „zápasí“. První z autorů je jedním z tvůrců zákona o elektronických právních úkonech,
druhý je všeobecně uznávaným IT odborníkem. Jejich spoluprací vzniklo unikátní dílo, které neopisuje zákon, ani důvodovou zprávu, ale podává přehledným a vysoce srozumitelným způsobem návody, jak zacházet s datovými schránkami a digitálními dokumenty.

Nakladatelství: Linde Praha
Datum vydání: červen 2012
Vydání: 1.
ISBN: 978-80-86131-80-1
EAN: 9788086131801
Formát: A5, brožovaná vazba
Rozsah: 200 stran
Cena: 295 Kč
Obj. kód: 301801

 Kniha je zcela rozebrána.

6. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty.

2. podstatně přepracované a rozšířené vydání, formát B5, 456 stran, ISBN: 978-80-87576-36-6, cena 600 Kč

Anotace:

Nejobsáhlejší kniha o e-governmentu v České republice zpracovaná známými odborníky, působícími v Legislativní radě vlády, autory návrhů zákonů a žádanými přednášejícími, Pavlem Matesem a Vladimírem Smejkalem, se zabývá všemi existujícími právními a technologickými aspekty informačních systémů veřejné správy a dalšími složkami e-governmentu.

Jsou zde definovány základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů, se zvláštním důrazem na informační systémy veřejné správy. Popsána je problematika zcela nová - základní registry. Samostatně je zpracována problematika e-justice jako jednoho ze základních kamenů e-governmentu. Vzhledem k podílu autorů na příslušných předpisech jsou podrobně rozebrány právní předpisy o elektronickém podpisu a o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (o datových schránkách), jakož i technologické aspekty těchto nástrojů.

Velkou pozornost věnují autoři otázkám elektronických dokumentů včetně možností jejich autentizace prostřednictvím elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka. Popsána je i novinka - dynamický biometrický podpis. Vzhledem k rostoucímu významu elektronické komunikace je podrobně diskutováno také dokazování v prostředí elektronických dokumentů. Závěrečná část knihy se zabývá bezpečností informačních systémů veřejné správy včetně jejich právní ochrany a návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. Součástí podrobného výkladu je i aktuální judikatura.

Kniha je určena pro široké spektrum čtenářů: od právníků po technology, od odborných pracovníků orgánů veřejné moci po advokáty, od učitelů vysokých škol právního i technologického zaměření po studenty oborů práva, veřejné správy, informatiky nebo kriminalistiky. Měla by být v knihovně každého, kdo je nějakým způsobem zapojen do budování nebo užívání služeb e-governmentu v České republice.

Objednat ji lze například zde.

7. Kybernetická kriminalita

1.vydání, formát B5, 636 stran, ISBN: 978-80-7380-501-2, cena 587 Kč

Anotace:

Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou, než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojené s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, pro dnešní dobu tak typickými fenomény. Detailně se zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie po současnost včetně prognózy dalšího vývoje. Nechybí ani problematika natolik nová, jako jsou zločiny spojené s bitcoiny a virtuální zločiny ve virtuálním prostoru. Publikace obsahuje také rozsáhlou a komentovanou judikaturu, takže je široce použitelná pro právní praxi. Autor zde shrnul svoje dlouholeté působení v oblasti právní teorie, ale i reálné praxe při praktického odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality. Kniha je koncipována široce a mezioborově tak, aby zde našli potřebné informace právníci, „ajťáci“ i manažeři, studenti vysokých škol všech zaměření nevyjímaje – zejména pak všichni, kdo nějakým způsobem přicházejí do styku s trestnou činností související s informačními technologiemi.

Knihu lze získat nejlépe zde.

E-podpisy Kompetence Společenské chování Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
ZNALCI.CZ