ZNALCI.CZ: Naše služby


Znalecká kancelář Prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. LL.M. sdružuje řadu soudních znalců s dlouholetou praxí, kteří byli všichni jmenováni soudními znalci ministrem spravedlnosti ČR. Kancelář disponuje dostatečným počtem dalších spolupracujících soudních znalců pro splnění všech požadavků klientů.

Dále jsou mezi jejími spolupracovníky přední advokáti, auditoři, daňoví poradci, ekonomové, bezpečnostní konzultanti a jiní specialisté. Zejména spolupracujeme s advokátní kanceláří Doc. JUDr. Martina Vlčka, CSc.  

Kancelář poskytuje služby soudních znalců především v těchto oborech:

Do dnešního dne jsme podali více než 2.200 znaleckých posudků, především v souvislosti s úkony podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (ObchZ), jako jsou prodeje podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části podle § 476 ObchZ, nájmu podniku nebo jeho části podle § 67a ObchZ, vklady do základního kapitálu podle § 59 ObchZ, ocenění pro účely nabídky převzetí § 183a – §183c ObchZ, stanovení ceny obvyklé podle §196a ObchZ, ocenění duševního vlastnictví (ochranné známky, know-how, obchodní jméno apod.) a další. Rovnež provádíme znalecké posudky podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev pro účely sloučení, splynutí, rozdělení, změny právní formy, převodu jmění na společníka atd,

Máme rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s oceňováním podniků, částí podniků, podnikatelských záměrů, know-how, cenných papírů, pohledávek, duševního vlastnictví včetně ochranných známek, práv a jiných majetkových hodnot a dalších objektů (domén na Internetu), a to jak z hlediska tržního ocenění pro vklady a přeměny, tak pro účely negociačního vyjednávání a pro potřebu stanovení ceny obvyklé mezi propojenými osobami podle § 196a ObchZ a podle daňových předpisů.

V posledních letech se zabýváme rovněž posuzování zadání, nabídek, smluv a poskytovaného plnění v rámci veřejných zakázek, a to jak z hlediska obsahového (věcného), tak přiměřenosti cen a poplatků, ale i z hlediska právních aspektů, zejména v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví - autorských práv a jiných práv.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme výhradně činností soudních znalců, nejsme žádným způsobem propojeni s klienty nebo objekty posuzování a je tedy zaručena naše vysoká nestrannost a nezávislost při zpracování znaleckých posudků.

E-podpisy Kompetence Společenské chování Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
ZNALCI.CZ